Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Pleuger Techniek B.V., statutair gezeteld te Eindhoven, gevestigd en kantoorhoudende te (5626 DC) Eindhoven aan de Hooge Zijde nr. 29 (Postbus 8780, 5605 LT Eindhoven)

Artikel 1, definities:

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Pleuger Techniek: Pleuger Techniek B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden

Wederpartij: de wederpartij van Pleuger Techniek

Overeenkomst: de onderhavige overeenkomst tussen Pleuger Techniek en de wederpartij waarin onder andere de te leveren goederen c.q. de te verrichten diensten worden vastgelegd.

Service Contract: een overeenkomst tussen Pleuger Techniek en de wederpartij ten behoeve van service onderhoud. Een dergelijk overeenkomst heeft een duur van ten minste 1 jaar.

Artikel 2, algemeen:

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Pleuger Techniek en wederpartij, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de wederpartij gelden uitsluitend indien deze door Pleuger Techniek zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pleuger Techniek waarbij, voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, derden dienen te worden betrokken.

3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Pleuger Techniek en wederpartij zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Bij het opstellen van deze nieuwe bepalingen zal het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

Artikel 3, offertes:

1. Offertes van Pleuger Techniek zijn gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de overeenkomst heeft verstrekt.

2. De door Pleuger Techniek gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Pleuger Techniek is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst tussen Pleuger Techniek en wederpartij komt niet eerder tot stand dan na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de wederpartij

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Pleuger Techniek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pleuger Techniek anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pleuger Techniek niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

7. De eventueel bij de offerte gevoegde tekeningen, grafieken, adviezen, catalogi, maat- en gewichtopgaven e.d. zijn bedoeld als oriëntatie en niet bindend tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

Artikel 4, prijzen:

1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief voor een te leveren dienst van de Pleuger Techniek vastgesteld aan de hand van een uurtarief zoals vermeld op de offerte.

2. In het tarief van Pleuger Techniek is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt ad 100% van het uurtarief doorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met de wederpartij.

3. Bedragen zijn exclusief BTW.

4. Indien Pleuger Techniek met de wederpartij een uurtarief overeenkomt, is de Pleuger Techniek niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.

5. Pleuger Techniek heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage ( CPI alle huishoudens) van de inflatie in het voorgaande jaar.

6. Pleuger Techniek is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen, met dien verstande dat indien na de datum van de offerte de prijzen van de grondstoffen, vrachten, materialen of onderdelen, die door Pleuger Techniek van derden worden betrokken om welke reden dan ook worden gewijzigd, de verkoopprijs eveneens wordt gewijzigd; dit geldt ook indien de lonen, salarissen, sociale lasten, koersen, belastingen e.d. een wijziging ondergaan.

7. Pleuger Techniek zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. Pleuger Techniek zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8. Indien de wederpartij de door Pleuger Techniek kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is de wederpartij gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de overeenkomst te annuleren tegen de in de kennisgeving van de Pleuger Techniek genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 5, betalingsvoorwaarden:

1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, tenzij door de Pleuger Techniek en wederpartij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Na de vervaldatum is de wederpartij in gebreke en heeft de Pleuger Techniek het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de Pleuger Techniek de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat betaling is geschiedt.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van de Pleuger Techniek op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5. Pleuger Techniek heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Pleuger Techniek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Pleuger Techniek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de wederpartij, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de wederpartij, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 6, levertijden:

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de dienst, dan wel de goederen, moeten worden geleverd. De voormelde termijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn, verzuim treedt niet van rechtswege op. Pleuger Techniek is derhalve pas in verzuim na het verstrijken van door de wederpartij gestelde redelijke nadere termijn.

2. De levertijd gaat in op de eerst volgende werkdag volgend op de dag waarop de Pleuger Techniek de bevestiging van de wederpartij heeft ontvangen (vide artikel 3 lid 2 van deze algemene voorwaarden), maar niet eerder nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de Pleuger Techniek.

3. De goederen gelden, ten aanzien van de levertijd, als geleverd indien deze, of de belangrijkste onderdelen daarvan (een en ander naar redelijkheid ter beoordeling van de Pleuger Techniek), in ontvangst zijn genomen door de wederpartij.

4. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Pleuger Techniek de te leveren goederen zal monteren dan gelden de goederen, ten aanzien van de levertijd, als geleverd onmiddellijk nadat de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan (een en ander in redelijkheid ter beoordeling van de Pleuger Techniek) bedrijfsvaardig ter plaatse zijn opgesteld.

5. Indien de wederpartij de geleverde goederen niet accepteert dan wel niet in ontvangst neemt laat onverlet dat levering is geschied.

Artikel 7, montage:

1. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Pleuger Techniek de goederen zal monteren of bedrijfsvaardig op zal leveren is dit steeds zonder hak-, breek-, graaf-, grond-, schilder-, timmer-, en beton-of metselwerk of andere dergelijke werkzaamheden van welke aard dan ook tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2. De wederpartij verbindt zich ertoe tijdig zorg te dragen:

dat de montage van het tussen partijen overeengekomen werk geen vertraging ondervindt doordat andere werkzaamheden, welke niet tot de aan Pleuger Techniek verstrekte opdracht behoren, niet tijdig zijn verricht;
dat het bouwwerk waarin de montage plaatsvindt gereed, droog en bezemschoon aan

Pleuger Techniek ter beschikking wordt gesteld;

dat voor de aanvoer van materialen een behoorlijke toegangsweg aanwezig is;
dat, zonder dat de Pleuger Techniek daartoe een vergoeding verschuldigd is, op de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden een aansluiting op het energienetwerk beschikbaar is.

3. Alle kosten voortvloeiende uit niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van de verplichtingen opgenomen in artikel 7 lid 2 van deze

algemene voorwaarden komen volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 8, risico:

1. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

2. Ingeval de installatie of een gedeelte daarvan door of op verzoek van de wederpartij voor de definitieve oplevering in gebruik wordt genomen geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 9, eigendomsvoorbehoud:

1. Alle door Pleuger Techniek geleverde goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van de Pleuger Techniek totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met de Pleuger Techniek gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht de Pleuger Techniek zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings,- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. De door Pleuger Techniek geleverde goederen, die krachtens lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat de Pleuger Techniek zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan de Pleuger Techniek of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Pleuger Techniek zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10, onderzoek, reclames en klachten:

1. Reclames ter zake van het geleverde dienen door de wederpartij binnen acht dagen na leverdatum, doch uiterlijk binnen twee weken nadat wederpartij bekend is geworden met het gebrek, schriftelijk te worden gemeld aan de Pleuger Techniek. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Pleuger Techniek in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is zal de Pleuger Techniek het gebrek op gepaste wijze opheffen zodat de situatie wordt hersteld conform de overeenkomst, tenzij dit reeds voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog herstellen van het gebrek niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Pleuger Techniek slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

4. De wederpartij is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op grond van een ingediende reclame op te schorten.

Artikel 11, uitvoering van de overeenkomst en het betrekken van derden daarbij:
1. De Pleuger Techniek voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

2. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Pleuger Techniek het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Pleuger Techniek zal dit in overleg met de wederpartij doen. De Pleuger Techniek verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

3. De Pleuger Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met de wederpartij is aangegaan.

4. De Pleuger Techniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Pleuger Techniek is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Pleuger Techniek kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de Pleuger Techniek de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door de Pleuger Techniek of door de wederpartij ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 12, overmacht:

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Pleuger Techniek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Pleuger Techniek niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Pleuger Techniek, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

3. Pleuger Techniek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Pleuger Techniek zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover de Pleuger Techniek ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Pleuger Techniek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. De wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 13, garantie:

1. Gedurende 12 maanden na oplevering staat de Pleuger Techniek in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door hem geleverde goederen met dien verstande, dat delen welke gedurende deze periode mochten ontbreken of onbruikbaar worden indien zulks te wijten zou zijn aan onvoldoende of verkeerde constructie of ondeugdelijke materialen gratis door hem zullen worden hersteld en vernieuwd mits vrachtvrij opgezonden.

2. Indien om welke reden dan ook garantiewerkzaamheden buiten het bedrijf moeten geschieden zijn de reis- en overnachtingkosten en verdere bijkomende kosten steeds voor rekening van de wederpartij tenzij de goederen ter plaatse door de Pleuger Techniek zijn gemonteerd.

3. Gevolgen van normale slijtage, ongeval, moedwil, nalatigheid, onvoldoende en/of verkeerde smering of onkunde e.d. zijn van deze garantie uitgesloten.

4. Voor goederen welke niet door Pleuger Techniek zelf worden vervaardigd geldt dezelfde garantie als door zijn leverancier wordt gegeven.

5. Alle onderdelen welke als gevolg van garantieverplichtingen worden verwisseld worden ter plaatse eigendom van de Pleuger Techniek.

6. Niet nieuwe en door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen vallen nimmer onder de garantiebepalingen.

7. Pleuger Techniek is slechts gehouden reparaties onder garantie uit te voeren indien deze binnen Nederland kunnen plaatsvinden.

8. De garantie vervalt indien door de wederpartij of anderen dan de wederpartij, niet zijnde de Pleuger Techniek, gedurende de garantieperiode reparatiewerkzaamheden aan de installatie zijn verricht.

9. Pleuger Techniek is tot geen enkele garantie meer gehouden indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst nakomt.

Artikel 14, aansprakelijkheid:

1. Behalve tot nakoming van zijn garantieplicht overeenkomstig het voorgaande artikel zal Pleuger Techniek niet verder jegens de wederpartij aansprakelijk zijn.

2. Indien de Pleuger Techniek zonder opdracht te hebben montagewerkzaamheden te verrichten wel hulp en bijstand van welke aard ook daarbij verleent geschiedt zulks voor risico van de wederpartij.

3. Voor elke door Pleuger Techniek aanvaarde overeenkomst tot het leveren van diensten geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Pleuger Techniek kan in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Pleuger Techniek is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van overeenkomst.

4. Indien de Pleuger Techniek aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de Pleuger Techniek in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

5. In afwijking van hetgeen onder lid 4 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

6. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van de wederpartij (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 15, opzegging van een service overeenkomst:

1. Een service overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij partijen onderling anders overeenkomen. Een tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

2. Na verloop van de contractsduur wordt de service overeenkomst stilzwijgend verlengd met een gelijke looptijd.

3. Opzegging van het service contract, zowel door Pleuger Techniek als door de wederpartij, dient te geschieden per aangetekend schrijven. Door beide partijen dient een opzegtermijn van drie maanden in acht te worden genomen.

Artikel 16, opschorting en ontbinding:

1. Pleuger Techniek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst Pleuger Techniek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Pleuger Techniek bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pleuger Techniek op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de Pleuger Techniek de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Pleuger Techniek behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17, geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pleuger Techniek gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Pleuger Techniek zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Pleuger Techniek niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18, intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Pleuger Techniek zich de rechten en bevoegdheden voor die Pleuger Techniek toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Pleuger Techniek. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Pleuger Techniek.

3. Alle door Pleuger Techniek verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de wederpartij, zijn te gebruiken door de wederpartij en zijn te vermenigvuldigen door de wederpartij ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Pleuger Techniek verstrekte stukken mogen niet door de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van Pleuger Techniek openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

4. Pleuger Techniek behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19, geschillen:

1. Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse alwaar Pleuger Techniek gevestigd is. Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit de onderliggende overeenkomst, zullen naar gelang van de absolute competentie worden aangebracht bij het Kantongerecht of de Arrondissementsrechtbank waaronder de plaats van de vestiging van Pleuger Techniek ressorteert.

Genoemde rechterlijke instanties zijn bij uitsluiting aangewezen om van rechtsvorderingen kennis te nemen.

Artikel 20, toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Pleuger Techniek en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing; ook indien de wederpartij woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 21, wijzigingen

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch d.d. 23-01-1986 onder nummer 20/86. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

We praten graag over uw project en hoe wij het beste kunnen helpen. Maak een afspraak